Politika privatnosti

Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) uređuje se obrada ličnih podataka za posetioce internet portala Cene usluga (u daljem tekstu: Portal) na adresi: www.ceneusluga.rs , koji je u nadležnosti i vlasništvu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Politika kolačića (Cookie Policy), odnosno način na koji kolačići prikupljaju i obrađuju lične podatke, sastavni je deo ove politike.

Uvodne odredbe

Cene usluga predstavljaju portal Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji omogućava korisnicima da na jednostavan i praktičan način uporede ponude i cene operatora elektronskih komunikacija u Republici Srbiji u vezi sa uslugama mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije i odgovarajućih paketa ovih usluga.

Ovom politikom privatnosti, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd, matični broj: 17606590, (u daljem tekstu Agencija), u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu ZZPL), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja usluga - internet portala Cene usluga  www.ceneusluga.rs   i na koji način istima rukuje.

Agencija, obrađuje lične podatke korisnika zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lica na koja se ti podaci odnose i obezbeđuje zaštitu istih primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Agencija prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci koje prikuplja Agencija su primereni i ograničeni u odnosu na svrhu obrade. Takođe, Agencija preuzima sve razumne mere da obezbedi tačnost i ažuriranost podataka.

Koje podatke o ličnosti Agencija prikuplja prilikom posete Portalu i na koji način

Prilikom posete ovog Portala pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski, bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik i veličinu fonta, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preduzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite, naziv zemlje iz koje pristupate, i ako je potrebno, operativni sistem instaliran na Vašem uređaju kao i ime provajdera preko koga pristupate internetu.

Po kom pravnom osnovu Agencija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka od strane Agencije prilikom posete Portalu, u smislu člana 12. ZZPL-a, može biti: pristanak lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1.), poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 3.), kao i  obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca (član 12. stav 5.).

U koje svrhe Agencija prikuplja podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog funkcionisanja Portala koji je ustanovljen u cilju da krajnji korisnici  imaju mogućnost da u skladu sa njihovim potrebama, na jednom mestu dobiju informacije o telekomunikacionim uslugama na tržištu i da im budu omogućeni alati za njihovo pretraživanje i upoređivanje. Takođe, Portal služi i da podstakne operatore elektronskih komunikacija da razvijaju konkurentne ponude i proizvode koji će zadovoljiti potrebe njihovih korisnika.

Podatke o ličnosti korisnika Portala koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, zaposlena u Agenciji, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti u okviru nadležnosti Agencije. Lice od koga se podaci o ličnosti prikupljaju, odnosno na koje se prikupljeni podaci odnose, podatke daje dobrovoljno, odnosno na osnovu obaveza sadržanih u Zakonu o elektronskim komunikacijama, Zakonu o poštanskim uslugama i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Značenje pojedinih izraza:

 • „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu ili način obrade podataka;
 • „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
 • „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • „politike privatnosti“ (engl. privacy policy) dokument o privatnosti, izjava ili pravni dokument koji sadrži informacije o načinu i svrsi prikupljanja i obrade ličnih podataka, obavezama rukovaoca i pravima građana;
 • „kolačići“ (engl. cookies) tekstualni fajlovi koji se čuvaju lokalno u pretraživaču korisnika i koje internet sajtovi razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na sajtu.

Kako Agencija štiti podatke o ličnosti korisnika Portala:

Da bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti korisnika Portala, Agencija koristi napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbednosnim kontrolama. Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka u skladu sa međunarodnim standardima, Agencija planira proces implementacije ISO27001, COBIT standarda. Takođe, Agencija je imenovala službenika za zaštitu podataka o ličnosti, a u okviru Agencije postoji i lice određeno za bezbednost informaciono-komunikacionog sistema Agencije.

Pored toga, Agencija u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite u skladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

Koliko dugo Agencija čuva podatke o ličnosti korisnika Portala?

Napred navedene podatke server privremeno čuva (1 dan) u takozvanoj log datoteci, u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice, kao i radi procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Primaoci ličnih podataka i obrađivači

Obrađivači podataka - Agencija na osnovu posebnih ugovora ili drugih pravno obavezujućih akata zaključenih u skladu sa članom 45. ZZPL-a, može angažovati obrađivače  koji navedene podatke o ličnosti obrađuju po nalogu i u ime Agencije (IT kompanije i sl.).

Agencija ne prenosi podatke o ličnosti korisnika Portala u druge države niti međunarodne organizacije.

 

Koja su prava lica čije podatke o ličnosti Agencija obrađuje?

Pravo na pristup

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Agencije zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravno na pristup ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka. (član 26. ZZPL-a)

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. (član 29. ZZPL-a)

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu  ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. ZZPL-a.

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31. stav 1. ZZPL-a.

Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti Agenciji (Palmotićeva 2, 11000 Beograd).

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Agenciji, primi od nje u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu, bez ometanja od strane Agencije, ako su kumulativno ispunjeni uslovi propisani članom 36. ZZPL-a.

Agencije pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz čl. 26, 29. do 31. i člana 36. ZZPL-a, bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja, Agencija može da:

 • naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
 • odbije da postupi po zahtevu.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Automatizovano donošenje odluka odnosi se na situaciju kada je odluka u potpunosti doneta bez ljudskog učešća. Automatski prikupljeni i obrađeni podaci koji se tiču neke konkretne osobe, njenih navika, sklonosti i ponašanja na internetu, predstavljaju „profilisanje“.

Agencija na ovom Portalu ne primenjuje automatizovano donošenje odluka niti vrši profilisanje korisnika.

Kolačići (cookies)

Agencija na Portalu koji se nalazi na adresi: www.ceneusluga.rs  koristi „kolačiće“ koji omogućavaju funkcionalnost sajta i pružaju bolje korisničko iskustvo.

Prilikom posete navedenom Poraltu, pojaviće se obaveštenje kojim se traži Vaša saglasnost za korišćenje kolačića. Potpuno ste slobodni da izaberete da li želite da pretraživač na Vašem računaru ili mobilnom uređaju automatski prihvata i čuva sve kategorije kolačića koje su opisane u nastavku.

Kategorije „kolačića“ koji se koriste na ovom Portalu

Neophodni kolačići - pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući Vam da se krećete po internet stranici i koristite njene funkcije. Veb lokacija ne može pravilno funkcionisati bez ovih kolačića.

Statistički kolačići – pomažu vlasniku internet Portala (Agenciji) da razume kako posetioci koriste navedeni sajt. U tu svrhu, kako bismo analizirali posećenost ove internet stranice, pratili posećenost određenih sadržaja i unapredili pružanje naših usluga, koristimo Gugl analitiku (Google Analytics) – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“).

Kako da izbrišete „kolačiće“?

„Kolačiće“ možete izbrisati ili onemogućiti njihovo korišćenje u vašem internet pretraživaču. U nastavku su dati linkovi sa detaljnim uputstvima kako da obrišete kolačiće kod najčešće korišćenih internet pretraživača:

Ako koristite drugi pretraživač, pratite uputstva relevantnog dobavljača.

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

Ova politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na internet portalu Cene usluga na adresi:  www.ceneusluga.rs .

Ova politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Agencije, korisnika ili nadležnog organa (Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Sve naknadne izmene biće blagovremeno objavljene na portalu Cene usluga na adresi:  www.ceneusluga.rs.

Kako nas možete kontaktirati

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti, možete se obratiti licu  za zaštitu podataka o ličnosti putem sledećih adresa:

e-mail: milica.bosnic@ratel.rs ili administrator@ceneusluga.rs .

adresa sedišta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Drugostepeni organ vlasti

Nadzor nad primenom ZZPL-a vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vašeg prava na zaštitu ličnih podataka od strane Agencije, u skladu sa članom 82. stav 1. ZZPL-a, možete podneti pritužbu Povereniku na sledeće adrese:

e-mail: office@poverenik.rs ili

adresa sedišta: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Obrazac pritužbe možete pronaći na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs, u odeljku zaštita podataka/formulari.

Takođe, imate pravo na sudsku zaštitu ukoliko smatrate da je Agencija obradom podataka  povredila neko od Vaših posebnih prava propisanih ZZPL-om.

Portal www.ceneusluga.rskoristi „kolačiće“ (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ako nastavite da pretražujete sajt, pristajete na upotrebu „kolačića“.

Detaljnije